Loading…

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden.

Hieronder vindt u een totaaloverzicht van onze algemene huurvoorwaarden.

1. Betalingsvoorwaarden

De betaling zal geschieden zoals vermeld op de voorzijde van dit document.  Wanneer de huurder niet akkoord gaat de betaling te verrichten zoals overeengekomen, behoudt ons bedrijf zich het recht deze goederen niet mee te geven in geval van afhaal  of niet af te leveren in geval van levering.  Wel dient de huurder het volledige bedrag te betalen en dit binnen de acht dagen na factuurdatum.  Bij gebreke aan betaling op de overeengekomen betalingsvoorwaarden, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd zijn, dewelke forfaitair wordt begroot op 12 % van het te betalen bedrag. 

 

2. Afhaling en terugbezorging van de materialen door de huurder

In geval dat de gehuurde materialen afgehaald worden door de huurder, dient deze te zorgen voor een ruime laadruimte waardoor de materialen veilig en gemakkelijk te transporteren zijn.  De huurder is volledig aansprakelijk voor de manier waarop de attracties geladen zijn bij afhaal of terugbezorging.  De materialen reizen op eigen risico van de huurder vanaf onze magazijnen.  Wanneer de huurder gebruik maakt van een aanhangwagen van ons bedrijf dient de huurder deze zelf aan te koppelen aan zijn wagen.

De huurder is volledig verantwoordelijk voor de aanhangwagen en reist op eigen risico vanaf onze magazijnen.  De huurder is volledig verantwoordelijk voor de nodige taksen, verzekering en andere noodzakelijke documenten om deze aanhangwagen met het opgegeven totale gewicht te mogen vervoeren en kan in geen enkel geval ons bedrijf aansprakelijk stellen.  De huurder dient bij het huren van een aanhangwagen de nodige eigen documenten bij zich te hebben.  De huurder dient een leveringsbon te ondertekenen waarin hij/zij veklaart alle goederen in goede staat ontvangen te hebben en deze in dezelfde staat terug te bezorgen op overeengekomen datum en/of uur.  Geen enkele klacht zal nog ontvankelijk zijn na de controle door de huurder. De huurder dient steeds het paspoort bij te hebben bij afhaal van de attractie(s).  Wanneer de huurder (= diegene die de overeenkomst ondertekent) niet aanwezig kan zijn bij de afhaal van de attractie(s), dient de persoon die de materialen wel afhaalt een schriftelijke verklaring bij zich te hebben van de huurder waarin deze verklaart dat de betreffende persoon de goedkeuring krijgt om deze attractie(s) af te halen.  Deze persoon in opdracht dient een kopie van het paspoort van de huurder bij zich te hebben.  Wanneer de huurder de materialen terugbezorgd na overeengekomen datum en/of uur, wordt er een schadevergoeding gerekend van 100% op de totale daghuurprijs per dag dat de attractie(s) te laat is (zijn).  Indien de attractie door de huurder vuil wordt terugbezorgd, kan door ons bedrijf worden geëist dat deze door de huurder wordt schoongemaakt indien dit naar mening van ons bedrijf noodzakelijk is.  Indien dit  door de huurder wordt  geweigerd of de tijd tussen terugbezorging en afhaal van de volgende huurder dit niet meer toelaat, wordt de borgsom volledig ingehouden.  Indien de attractie slecht opgerold of slecht ingepakt wordt terugbezorgd, kan door ons bedrijf worden geëist dat deze door de huurder opnieuw en goed wordt opgerold of ingepakt indien dit naar mening van ons bedrijf noodzakelijk is.  Indien dit door de huurder wordt geweigerd of de tijd tussen terugbezorging en afhaal van de volgende huurder dit niet meer toelaat, wordt de borgsom geheel ingehouden

 

3. Inspectie en borgsom

Bij terugbezorging, ophaling en afbouw zullen de gehuurde materialen nagekeken worden door ons bedrijf op eventuele defecten en/of beschadigingen (bv. Krassen, scheuren enz…).  In geval van beschadigingen en/of defecten door eender welke omstandigheden, zal deze schade worden berekend..  Indien de defecten of schade te wijten zijn aan gebruikelijke slijtage van de attractie worden er uiteraard geen kosten  in rekening gebracht. Overige kosten dient de huurder te betalen binnen de acht dagen na factuurdatum. De schadeschatting zal door ons bedrijf of, in geval van ernstige schade door de fabrikant van de attractie geschat worden waarvan een bestek wordt opgemaakt. In geval van schade en/of verlies zal een apart formulier opgemaakt worden door ons bedrijf en dit samen met de huurder.

 

 4. Verantwoordelijkheid.

De huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade die derden zouden kunnen oplopen i.v.m de gehuurde materialen.  De huurder is ook volledig aansprakelijk voor alle schade, aangericht door derden en dit tijdens de levering, afhaal, de op- en afbouw, de ophaling, terugbezorging evenals de huurperiode zelf.  Alle werkzaamheden die het gevolg zijn van verkeerd op onoordeelkundig gebruik en/of overbelasting ten koste van de huurder.  Ons bedrijf is in geen enkel geval aansprakelijk voor eventuele ongevallen die zich zouden kunnen voordoen voor, tijdens en na de huurperiode.  De huurder heeft hier de volledige verantwoordelijkheid in handen.  Wanneer de attractie(s) door omstandigheden beschadigd is of zijn op de huurperiode van de huurder, behoudt ons bedrijf zich het recht een andere attractie in de plaats te geven welke een gelijkaardige of hogere huurwaarde heeft dan de normaal bestelde attractie.  Wanneer de huurder een attractie heeft gehuurd welke standaard is voorzien op een aanhanger, dient de huurder zijn verzekeringsmakelaar op de hoogte Te brengen van dit transport.  De huurder is verantwoordelijk voor de verkeersbelasting van  het trekkende voertuig en aanhanger en is volledig aansprakelijk voor dit transport vanaf het moment dat men de rijbaan oprijdt.  De aanhanger wordt steeds door de huurder aan het trekkende voertuig gekoppeld.

 

5. Levering, ophaling, op-, afbouw en/of verzorging door ons bedrijf

Indien het transport, levering en/of de opbouw en/of de verzorging en/of de afbouw en/of de ophaling door ons bedrijf dient te gebeuren, worden op de voorzijde van deze overeenkomst de uren vermeld.  Door eventuele omstandigheden (file, laattijdige terugbezorging, overmacht, enz…) kan deze overeengekomen tijd echter afwijken.  Bij levering, op- en afbouw compleet of mits hulp en ophaling, dient de huurder steeds aanwezig te zijn op de locatie waar de attracties geleverd moeten worden. Ons bedrijf is niet aansprakelijk voor fouten gemaakt door haar personeel, ook niet indien het personeel opzet en/of grove schuld kan worden verweten. 

OPGELET !

Ons bedrijf moet onmiddellijk de opdracht kunnen uitvoeren, zowel bij aankomst voor levering als bij aankomst voor ophaling en dit tot vlakbij de plaats waar deze materialen geleverd en/of opgehaald dienen te worden.  De plaats dient vlakbij en zonder obstakels of belemmering (modder, wachttijden, afstand, …) bereikbaar te zijn.  Indien dit niet het geval is, wordt er automatisch en zonder voorafgaande melding een uurloon aangerekend van  25.00€ exclusief BTW 21% per uur, per persoon daar in dienst van ons bedrijf aanwezig, betaalbaar binnen acht dagen na factuurdatum.

Ons bedrijf kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade aan gebouwen, auto’s, poorten, perken etc… ten gevolge van nauwe doorgangen of andere belemmeringen om de plaats van levering en/of ophaling te bereiken.  Het manoeuvreren dient te gebeuren onder toezicht van de huurder.  De huurder dient de plaats waar de attractie(s) moet of moeten staan te kennen op het moment dat ons bedrijf de materialen levert en/of opbouwt.  De huurder dient aanwezig te zijn bij levering evenals bij ophaling.  Om onze planning te kunnen respecteren en u ook tijdig de gevraagde materialen te kunnen leveren, benadrukken wij deze regel.

 

6. Annulering

 Bij annulering van de overeenkomst door de huurder tussen de dag van ondertekening  en de gereserveerde datum(s) zal de huurder het subtotaal + BTW, zonder ingebrekestelling, moeten betalen aan ons bedrijf bij het niet afhalen van de gehuurde materialen en/of het niet aanwezig zijn bij levering, zal een factuur volgen, betaalbaar binnen de acht dagen na factuurdatum.  Indien ons bedrijf onafhankelijk van zijn wil, zijn verbintenis niet na zou kunnen komen, kan de huurder hiervoor geen enkele schadevergoeding eisen.  Ingeval van fout van ons bedrijf zal het te betalen bedrag in evenredigheid worden verminderd en dit in de verhouding van één vijfde per uur vertraging of door extra uren, evenredig met de vertraging.  Deze voorwaarde is enkel van toepassing bij attractie(s) door ons verzorgd.

 

7. Voorzorgen

De huurder dient te zorgen voor voldoende ruimte voor de plaats van de attractie(s) en dient de voorschriften van de attractie(s) te respecteren.  Wanneer de attractie(s) geplaatst wordt of worden dient men overdekking te voorzien of deze binnen te plaatsen bij regenval om alle beschadigingen te voorkomen.  Deze voorwaarde is van toepassing op alle attracties met uitzondering van de opblaasbare structuren.  Indien de attractie(s) moet of moeten gevoed worden met spanning, dient de huurder spanning te voorzien tot bij de plaats waar deze geplaatst moet of moeten worden.

 

8. Melding van schade, ongeval en/of diefstal

Schade aan de attractie door eender welke oorzaak tijdens de huurperiode, dient onmiddellijk door de huurder aan ons bedrijf gemeld te worden.  Diefstal waarvoor de huurder verantwoordelijk wordt geacht, dient door deze onmiddellijk aan de politie en aan ons bedrijf worden doorgegeven.  De huurder dient in te staan voor een permanent toezicht vanaf het moment van afhaal of levering tot en met het moment van de terugbezorging of ophaling van de attractie(s).  Ongevallen dienen onmiddellijk worden doorgegeven aan verzekering van de huurder.

 

9. Ondertekening

Deze algemene voorwaarden dienen bij levering of afhaling ondertekend te worden.